SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen

SLUTLIGT BESLUT, 2019-11-07 Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Mål nr F 8457-19
Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Lantmäteriet kommer nu att slutföra arbetet med vår ledningsrätt.
Läs här Dom Slutgiltigt beslut

Stengrinde Samfällighets överklagan av Mark- och Miljödomstolens dom, Tomas Frid

En av de bärande punkterna i överklagan gäller samrådan som enligt Frid, Stengrinde Samfällighetförening inte kallats till. I överklagan citerar han ett stycke om samråd i domen men undviker att ta upp nästa stycke som har med detta att göra.

Ur domen nästa stycke:

 Av dagboksbladet i LM:s akt (aktbilaga DA1) framgår att Stengrinde kallades till sammanträde genom skriftligt brev den 4 maj 2018, men att Stengrinde inte närvarade vid sammanträdet. Samma sak gäller Hide Samfällighetsförening, som kallades i egenskap av ägare av två fastigheter. Dessutom framgår att kallelsen kungjordes i Post- inrikes tidningar och flera lokala tidningar. De båda samfälligheterna har således under förrättningen haft möjlighet att framföra synpunkter till LM. Med hänsyn härtill, och med beaktande av de invändningar i sak som Stengrinde framfört under processen i mark- och miljödomstolen, bedömer domstolen att LM i detta får anses ha uppfyllt de krav på samråd som följer av 19 § LL.

För den som är intresserad kan Stengrindes överklagan läsas.

Mark- och Miljödomstolens dom har kommit

Domstolen har  den 31 juli 2019 avkunnat dom rörande Stengrinde Samfällighets (vattenförening) överklagan av Lantmäteriets beslut om ledningsrätt för Hellvi Fiber Ekonomisk förening.  Stengrindes överklagan avslås i alla delar och LM:s beslut står fast. Domen har dock överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen av orföranden Thomas Frid för Stengrinde samfällighet . För detta krävs dock prövningstillstånd som endast beviljas i mycket speciella fall. Styrelsen för Hellvi Fibers bedömning är att det är helt osannolikt att sådana skäl finns.

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det: 

 1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
 2. behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
 3. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
 4. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra prövningstillståndsfrågan i merparten av målen inom två månader efter att målet kom in till domstolen.

 För den intresserade fins domen i pdf-format här Mark- och miljödomstolens dom

Regler för Prövningstillstånd

Kallelse årsmöte 2019

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte

Söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen. OBS Dagordningen under läs mer nedan innehåller förslag till ändring av stadgarna.
De fullständiga handlingarna kan laddas ner via denna länk:
Ladda ner Årsmöte_23_juni_2019_och_Bokslut.pdf

Styrelsemöte 25/5

Styrelsen hade ett fint möte med alla ledamöter. Vid mötet diskuterades förberedelserna för det komman årsmötet. Några viktiga punkter som kommer att tas upp är förslag på ändringar av stadgarna för att anpassa dessa till den nya lagen som trädde i kraft 2016. Senast vid detta årsmöte måste stadgarna anpassas enligt övergångsreglerna. En annan punkt var hur vi ska hantera de som uteblir med betalning av årsavgiften och hur vi gör med de som byter ägare när man inte sköter överlåtelseavtalen. Styrelsen kommer att lägga fram förslag som innebär att de som inte sköter sig kan stängas av. Den kommande kallelsen kommer att innehålla förslagen liksom alla övriga handlingar till årsmötet. Dessa ska ännu formuleras för att bli tydliga.

Årsmöte 2019

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

Kallelsen och handlingar kommer att läggas upp här på hemidan och skickas ut per e-post i början av juni

God fortsättning på det Nya Året

Styrelsen är mycket nöjda med hur nätet fungerat och hoppas att det ska fortsätta på det viset kommande år.
Som en liten present har jag uppdaterat Hemsidan så att den ska fungera bättre på alla olika plattformar som paddor, telefoner samt bärbara och stationära datorer. Om ni upptäcker något som bör förbättras hör gärna av er. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tidigare var det ibland svårt att få fram information och navigera på hemsidan.
Varma Helghälsningar
Hans Forsslund ordf.

Fler artiklar...

 1. Apropå tidningsartikel i GT den 19 september 2018
 2. Glädjande nyhet
 3. Information om Ledningsrätt
 4. Årsavgiften 2018, 2019
 5. Beslut om enhetskostnad för tillkommande medlemmar
 6. Årsmöte 2018
 7. Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi m fl
 8. GDPR dataskyddsförordningen
 9. Styrelsens förslag till årsmötet. Regler för efteranslutningar
 10. Möte med IP-Only 22/3 2018
 11. Övrig Fråga på årsmötet som inte kunde besvaras direkt
 12. Nyanslutningar våren 2018
 13. Efteranslutningar av nya medlemmar
 14. Årsavgiften 2017
 15. Förslag till årsredovisning för år 2016
 16. Status Hellvi fiber nät
 17. Liten rapport inför årsslutet 2016
 18. Status på Våra Noder
 19. Årsavgiften 2016
 20. Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016
 21. Årsmöteshandlingar till mötet 2016
 22. Styrelsemöte 23/6 inför årsmötet
 23. Ledningsrätt – Markupplåtelseavtal
 24. Varning för Inkassokrav
 25. Medlemsavgift 2015
 26. Nu är nätet igång
 27. Val av router
 28. Statistik
 29. "Dörrknackande" försäljare
 30. Fel
 31. Tänt var det här
 32. Mediaomvandlaren på plats, vad händer nu?
 33. Behov av återställning
 34. Viktig projektinformation april 2015
 35. Presentation från påskmötet
 36. Statusrapport 6 april
 37. Trivseklväll 5 april
 38. Nu är grävarna på plats
 39. Nu är vi äntligen igång på riktigt
 40. Projektstart
 41. Beslut om bidrag
 42. Fibril aktivitet
 43. Väntans tider
 44. Nu är vi igång
 45. Kallelse årsmöte 2014
 46. Arbetet fortskider
 47. Ansökan inlämnad
 48. Extra föreningsstämmans beslut
 49. Extra Föreningsstämma
 50. Nu kör vi
 51. Projekstart
 52. Vad händer?
 53. Ordinarie föreningsstämma 2013
 54. Fiberpub 7 juni
 55. Vi saknar e-mailadresser
 56. Styrelsen går vidare med erbjudandet
 57. Korttidsabonemang
 58. Erbjudande
 59. Tänkt fibernät
 60. Strategival för Hellvifiber
 61. Fibercafé 31 mars
 62. Titta in
 63. Bli medlem i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
 64. Fiber på radion
 65. Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad
 66. Informationsblad
 67. Ekonomisk förening på gång
 68. Stormötet i Hidebrottet
 69. Låneerbjudande från Handelsbanken i Slite
 70. Informationsmöte 11 Juli
 71. Intresseförfrågningar utskickade
 72. Första informationsmötet