STADGAR FÖR HELLV FIBER EKONOMISK FÖRENING

Antagna vid konstituerande sammanträde 2012-08-03. Reviderade 2019-06-23.

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Hellvi Fiber Ekonomisk Förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster och bidra med arbete för iordningställande av nätet och dess underhåll.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Gotlands kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Hellvi Socken med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMSÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen. Vid försäljning av fastigheten förbinder sig medlemmen att överföra eventuellt avtal med föreningen till ny fastighetsägare. Den nya fastighetsägaren söker medlemskap i föreningen utan att ny medlemsinsats krävs.

§ 6 MEDLEMSINSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp 200 kronor fram till dess att beslut om uppbyggnad av nätet tas vid en ordinarie eller extra föreningsstämma. Den slutgiltiga insatsens storlek fastställs vid denna stämma dock, högst 17000 kronor. Gällande insats skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. Den som är medlem före beslutet om uppbyggnad skall erlägga skillnaden så att insatsen blir lika för alla. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § lag (1987.667) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte.

§ 7 ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 300 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER

För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG

Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Avgång ur föreningen sker vid räkenskapsårets slut, utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 11 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år. På första föreningsstämman väljs ungefär halva styrelsen på ett år så att styrelseval sker varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

§ 12 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av dem eller de styrelsen utser.

§ 13 REVISORER

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Handlingarna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisionsberättelsen ska lämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före årsstämman.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Godkännande av röstlängden
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
 11. Budget
 12. Medlemsavgift och andra avgifter.
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 14. Val av ordförande.
 15. Val av styrelseledamöter.
 16. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman röstar för det.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post och anslås på föreningens hemsida. Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Det behöver inte skickas ut men ska kunna tas fram vid efterfrågan.

§ 19 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas efter föreskriven avsättning till reservfonden har skett enligt Lag 1987:667 (10 kap, 6 §)

§ 20 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 21 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen, eller då det krävs för behandling av uppgivet ärende som skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 23 ÖVRIGT

Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller senare lag om ekonomiska föreningar om sådan föreligger.

Stadgarna enhälligt antagna vid ordinarie stämma 2019-06-23