LoggaHellvifiber.png

Org. Nr 769625-0856
Årsmöte 23 juni 2024
Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte söndagen den 23 juni 2024 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga som ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.
Vi bjuder på kaffe och bulle.


Dagordning:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
11. Diskussion och ställningstagande till inkomma offerter med anledning att nuvarande avtal med
IP-Ohly (numera Globalconnect) går ut i juni 2025. Styrelsen kommer att presentera offerterna vid mötet. Allt pekar på att medlemmarna får betydligt lägre kostnad med gruppavtal.
Om mötet finner att en offert ska antas kommer beslut om det att ske.
12. Budget
13. Medlemsavgift och andra avgifter
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
15. Val av ordförande
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av revisor(er) och revisorssuppleant
18. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inget ärende från medlemmarna har inkommit
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas
OBS: Då vi förväntar oss ett stort intresse i år p.g.a. nytt avtal behövs anmälan till årsmötet. Gå in på hemsidan. Under fliken information finns anmälan. Till anmälan


Inga utskrifter tillhandahålles på mötet. Handlingarna redovisas om möjligt på stor bildskärm och finns på föreningens hemsida. Ladda ner dem på din telefon - platta eller annan lämplig enhet så att du har dem tillgängliga vid Årsmötet.
OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2023. En informell redogörelse för verksamheten fram till årsmötet kommer därför också göras.
2024-06-01

Hans Forsslund
Ordförande, Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning 2023

Verkamhetsplan 2024