RAÄ 4:1, Norrbys 2:1, Lärbro socken Gotland
Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-553-15
Gunilla Wickman-Nydolf 2015

Norrbys 1 2

Sammanfattning
Ett ca 190 meter långt, 0,60-1,60 meter brett och 0,20-0,60 meter djupt schakt grävdes med
maskin genom norra delen av gravfältet RAÄ Hellvi 4:1 på fastigheten Norrbys 2:1, Lärbro
socken för fiberkabel. I schaktet påträffades kantställd kalksten och större gråstenar,
eventuell grav och ett ca 1 meter brett och 3 meter långt område med sten, lagda i ett skikt
längs med kanten av en gammal väg, eventuellt som stenskoning till vägen eller rester av en
stensträng. Stenarna togs bort på en ca 0,50 x 1 meter stor yta i schaktet. Området
återställdes efter man lagt ner kabeln. Graven låg ca 0,40 meter under nuvarande markyta
och kabeln lades på det djupet. Fyllningen i schaktet utgjordes av torv och grusig jord.

Ladda ner den fullständiga rapporten i pdf-format