En av de bärande punkterna i överklagan gäller samrådan som enligt Frid, Stengrinde Samfällighetförening inte kallats till. I överklagan citerar han ett stycke om samråd i domen men undviker att ta upp nästa stycke som har med detta att göra.

Ur domen nästa stycke:

 Av dagboksbladet i LM:s akt (aktbilaga DA1) framgår att Stengrinde kallades till sammanträde genom skriftligt brev den 4 maj 2018, men att Stengrinde inte närvarade vid sammanträdet. Samma sak gäller Hide Samfällighetsförening, som kallades i egenskap av ägare av två fastigheter. Dessutom framgår att kallelsen kungjordes i Post- inrikes tidningar och flera lokala tidningar. De båda samfälligheterna har således under förrättningen haft möjlighet att framföra synpunkter till LM. Med hänsyn härtill, och med beaktande av de invändningar i sak som Stengrinde framfört under processen i mark- och miljödomstolen, bedömer domstolen att LM i detta får anses ha uppfyllt de krav på samråd som följer av 19 § LL.

För den som är intresserad kan Stengrindes överklagan läsas.

fridöverklaganMÖD

fridöverklaganMÖD 2
bilagaoverklagan19 07 26