Domstolen har  den 31 juli 2019 avkunnat dom rörande Stengrinde Samfällighets (vattenförening) överklagan av Lantmäteriets beslut om ledningsrätt för Hellvi Fiber Ekonomisk förening.  Stengrindes överklagan avslås i alla delar och LM:s beslut står fast. Domen har dock överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen av orföranden Thomas Frid för Stengrinde samfällighet . För detta krävs dock prövningstillstånd som endast beviljas i mycket speciella fall. Styrelsen för Hellvi Fibers bedömning är att det är helt osannolikt att sådana skäl finns.

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det: 

  1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
  2. behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
  3. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
  4. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra prövningstillståndsfrågan i merparten av målen inom två månader efter att målet kom in till domstolen.

 För den intresserade fins domen i pdf-format här Mark- och miljödomstolens dom

Regler för Prövningstillstånd