Hellvi Fiber Ekonomisk förening har nu genom ledningsrätt tryggat tillgången och förfogandet av sitt ledningsnät trots att förrättningen överklagats till Mark och Miljödomstolen. I lagen finns en särskild formulering som gör detta möjligt.

Ur Ledningsrättslagen (1973:1144) 32 § När ett beslut eller en åtgärd vid en avslutad förrättning har överklagats eller när ett ledningsbeslut har överklagats särskilt, får trots detta uppgift med anledning av förrättningen eller beslutet föras in i registrets allmänna del i fråga om sådan del som uppenbart inte berörs av överklagandet.

Lantmäteriet har nu meddelat att för de fastigheter som inte berörs av överklagandet, är förrättningen registrerad. Det gäller både i text- och kartdelen av fastighetsregistret och det skedde 2018-08-27.

Vi behöver nu bara avvakta överklagandet när det gäller fastigheterna som tillhör Hidevikens samfällighet (Hellvi Sajgs 1:30 och Hellvi Stengrinde 1:10 ). Vårt markupplåtelseavtal med Samfälligheten är dock det som gäller tills vidare.

När Mark och Miljödomstolen fattat sitt beslut kan vi se fram mot att få den fullständiga akten som kommer att bestå av ca 1000 sidor. Det är ingen liten procedur som ligger bakom skapandet av vår ledningsrätt.

Hans Forsslund
ordförande