Med anledning om att ledningsrätten överklagats vill vi informera om vad det handlar om

Varför ledningsrätt?
Hellvi Fiber har ansökt om ledningsrätt för att säkra tillgången till fibern utan att vid varje fastighetsägarebyte behöva hålla reda på att markupplåtelseavtalen förs vidare till nya ägare. Ledningsrätten säkerställer att Hellvi Fiber Ekonomisk Förening även för framtiden är ägare till fibernätet. Ansökan om ledningsrätt har godkänts och rapporterats vid flera av Hellvi Fiber Ekonomisk Förenings årsmöten.

Notan för ledningsrätten kommer att sluta på ca 250 000kr. Ansökan har inneburit mycket frivilligt arbete för styrelsen, men ger mycket mindre och onödig administration i framtiden. Utan ledningsrätt skulle det bli en hel del extrajobb med bevakning av alla 95 markavtalen (ofta flera fastigheter i avtalen, totalt ca 150 st.) Det kan ske försäljningar/överlåtelser/delning av fastigheter som ingår i avtalen och då kan det bli krångel om avtalen inte förs vidare, trots att avtalen är juridiskt bindande och skall föras vidare till nya ägare. Tyvärr glöms det ofta bort vid försäljning och bildandet av nya fastigheter.

Ledningsrättens inverkan på andra
Ledningsrätten för Hellvi Fiber betyder att den som vill gräva för el, dränering, vatten eller avlopp etc. måste ta hänsyn till var fibern ligger så att den inte skadas. Samma hänsyn gäller för alla andra ledningar som el- och vattenledningar. Oftast innebär det att en samplanering behövs. Det finns en särskild tjänst http://ledningskollen.se som alla som ska gräva i ett område använder för att ta reda på var ledningar ligger och vilka som behöver kontaktas för att planera sitt arbete. Den som utför grävning eller annat markarbete blir ekonomiskt ansvarig om en ledning skadas. Om någon planerar en grävning är det Hellvi Fibers skyldighet att utan kostnad markera var fibern ligger. Styrelsen har egen kompetens för utsättning/markering av fibern.

Ledningar här och där
GEAB har el-ledningar lite här och var så det är många som får samsas och Hellvi Fiber har kunnat komma fram i hela Hellvi trots alla ledningsrätter som vi korsat eller går parallellt med. Vi har också en ledningsrätt som ligger i samma ”dike” som kommunens avlopp i Kyllaj. Vi har också fått ta hänsyn till ett kommunalt vattenledningsnät.

Möjlighet för ev. arbete med fibern
Det som nämns som tillgång till ett markområde gäller endast för ev. arbete med fibern och inte något ”ägarskap” av marken. Ledningsrätten innebär egentligen bara en rätt att en ledning får ligga där den är skyddad mot åverkan. I dag används relativt stora maskiner och lastbilar vid anläggning och underhåll av ledningar. Därför krävs ett större område än på den tiden man oftast grävde för hand. För föreningens del innebär rätten bara att vi har tillgång till marken om vi skulle behöva reparera eller på annat sätt behöver komma åt fibern. Denna rätt utesluter varken markägare eller andra som de anlitar att utföra arbete i tillgångsområdet.

Annan aktör som vill dra ny ledning
Inget hinder finns för att placera ny ledning som någon annan vill ha inom samma markområde, under förutsättning att befintlig ledning inte skadas eller görs oåtkomlig. På samma sätt som vi har gjort måste t.ex. eventuell avloppsnätsbyggare skaffa sig markupplåtelseavtal med varje markägare de vill passera. Det är sådana markupplåtelseavtal som Hellvi fiber tecknat med respektive fastighetsägare inklusive Hide Samfällighetsförening, som ligger till grund för ansökan om ledningsrätt vid Lantmäteriet.

Eventuella anläggare av nya ledningar som avlopp etc. måste också ta hänsyn till de olika vattenledningar, avlopp, dräneringar, el-ledningar och andra dito som finns i det planerade området. Det är klart att Hellvi Fibers nät liksom andra ledningsägare gör att ny aktör inte alltid kan gå fram den ”enklaste” vägen eller gräva hur som helst. Det krävs inga juridiska avtal med befintliga ledningsägare, så ingen intrångsersättning kan begäras. Avtal behövs bara med aktuell fastighetsägare där man vill gräva för ny ledning varvid också eventuell intrångsersättning regleras. Ett markavtal räcker som grund för att ha en ledning på annans mark och Lantmäteriförrättning är inte nödvändig. Stora bolag som Skanova och nöjer sig med markavtal. De bryr sig inte om att ansöka om ledningsrätt utan tar eventuella juridiska komplikationer när de uppstår. För minder enheter utan egen juridisk kompetens och stor organisation är det tryggare att ansöka om ledningsrätt. Vid en lantmäteri­förrättning kan i vissa fall lantmätaren fatta beslut utan att parterna kommit överens, t.ex. om samhällsnyttan överskrider nackdelen för skadan vid intrånget. Det finns egentligen inget som helt kan hindra nya ledningsrätter.

Utdrag ur förrättningstexten:
punkten övriga föreskrifter

Ledningsrättshavaren ska:

  • utöva rättigheterna så att egendomen inte betungas mer än nödvändigt. Bland annat ska ledning i jordbruksmark förläggas så att normal brukning kan ske och i skogsmark så att skogsbruk inte onödigtvis försvåras. På tomtmark ska särskild försiktighet iakttas. Träd och buskar får endast tas bort om det inte kan undvikas. Bredare arbetsområde än vad som erfordras får inte nyttjas för arbetet.
  • utan kostnad för fastighetsägaren anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder när arbete behöver utföras i ledningens närhet. Denna skyldighet är begränsad till arbete som hör samman med pågående markanvändning.
  • genomföra ledningsvisning på begäran av fastighetsägare, utan krav på ersättning.
  • sedan ledningsarbetet avslutats i görligaste mån återställa mark, byggnader och anläggningar i förut befintligt skick.
  • se till att träd fraktas bort så att insektsangrepp inte uppstår

Fastighetsägaren får inte:

  • ändra markanvändningen i ledningens närhet genom att exempelvis uppföra byggnad eller utföra annan anläggning, utan att i god tid (2 månader) ha informerat ledningsägaren.
  • i ledningens närhet, utan anmälan i god tid till ledningsägaren, täckdika, spränga, schakta eller på annat sätt ändra marknivå eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller dess funktion.
  • ge tillstånd till tredje man att utföra arbete som medför risk för skada på ledningsrättshavarens anläggningar utan att informera denne om att ledningsrättshavaren ska kontaktas innan arbetet påbörjas.

Lantmäteriet avslutade förrättningen 2018-07-06 och den skulle ha registrerats om den inte hade överklagats före 2018-08-03  Överklagan har dock inkommit se nedan.

Här fanns tidigare en kopia av överklagan men tyvärr fanns ett personnummer med. Överklaganden har begärt att handlingen tas bort. Den som är intresserad av handlingen får begära ut den från Mark och Miljödomstolen alternativt Lantmäteriet.

Påpekande med anledning av Stengrinde Samfällighetsförenings (vattenföreningens) överklagan:
Vattenföreningen var kallad till Lantmäteriförrättningssammanträdet den 31 maj 2018 men ingen representant kom till mötet.

Berörda vägområden är 7-8 meter vilket innebär att inte hela vägområdet tas i anspråk. Vattenföreningens ledningsrättsområde ligger utefter tomtgränser och därmed i allmänhet utanför ”arbetsområdet” för Hellvi fiber förutom på de ställen där ledningarna korsar varandra. Vattenföreningen och alla andra ledningsägare måsta alltså samsas inom samma områden.

I förrättningen anges tydligt att Hellvi Fiber skall genomföra ledningsvisning på begäran utan krav på ersättning varför denna begäran i överklagandet inte har någon bäring gentemot beslutet om ledningsrätt.

I överklagan nämns som skäl att tillgångsområdet bör begränsas är att inte hindra framtida avloppsanläggning. Något sådant hinder finns alltså inte och utgör en missuppfattning.

Hidevikens Samfällighets markupplåtelseavtal
Hidevikens Samfällighetsförenings styrelse har godkännandet/tecknat avtalet som ligger till grund för Hellvi Fibers ansökan om ledningsrätt i området.
I Markupplåtelseavtalet under punkten ”Fastighetsägaren medger ledningsrättsägaren rätt: för anläggning, drift och underhåll disponera ett 4m brett område.” Markupplåtelseavtalet har dessutom godkänts vid årsmöte 2016.

Utdrag ur protokollet från Hidevikens samfällighetsförenings årsmöte 2016-07-17

 UtdraÅrsmHidev

Konsekvens av överklagandet för Hellvi Fiber Ekonomisk Förening:
Det blir en hel del extra arbete för den ideella föreningen med bevakning under ca 1 år som överklagande processen kan beräknas ta. Som tidigare nämnts kan försäljningar/överlåtelser/delning av fastigheter som ingår i avtalen ställa till problem. Föreningen kan i onödan tvingas göra nya avtal så att de stämmer med eventuella nya fastighetsbildningar. Det kan innebära att Lantmäteriet måste komplettera förrättningen med nya uppgifter vilket kan innebära ökade kostnader för föreningen. Dessutom känns det oroligt om Mark och miljödomstolen skulle vilja ha någon komplettering från Lantmäteriet som skulle kunna innebära extra kostnader även om Lantmätaren inte bedömer att det blir så. Sedan finns ju möjligheten att Vattenföreningen inte nöjer sig och går vidare till högre instans och ytterligare fördröjer processen. Föreningen har ju valt att ansöka om ledningsrätt för att slippa all bevakning och eventuella framtida juridiska komplikationer för en kostnad på 250 000 så det känns lite surt att få vänta.

Överklagandet gagnar inte någon part – utan ökar bara på de ideella arbetsbördorna. Även arbetsbördan för tjänstepersonerna på Lantmäteriet ökas helt i onödan.