Övrig Fråga på årsmötet som inte kunde besvaras direkt

Vad händer ifall IP-Only köps upp av en annan aktör?
Vi beslöt att redovisa svaret på denna fråga på hemsidan.

Frågan var svårare att besvara än vad jag trodde. När jag granskade avtalet under punkten 3 Avtalshandlingar, Allmänna villkor – Föreningar v.2.3 visade det sig att den bilagan inte stämde med den jag uppfattat vi hade avtalat om d.v.s. bilaga v.2.4.
Efter kontakt med IP-only vars svar dock dragit ut på tiden har vi nu kommit fram till att det är den senare bilagan som gäller. I den förra kunde avtalet överlåtas utan föreningens samtycke.

Nedan texten i bilagan
13. Överlåtelse av parternas avtal
13.1 Part äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man utan den andra partens skriftliga godkännande. Part har dock rätt att överlåta Avtalet inom samma koncern.

Det betyder att om IP-Only blir uppköpt och inlemmat i ett nytt företag så kan det inte ske utan vårt godkännande. Men om det sker i samma koncern kan avtalet flyttas. I praktiken har det inte någon betydelse eftersom avtalet måst uppfyllas på samma vis oavsett vem som är motpart. Vi äger vårt nät och det finns inget i avtalet som gör att motparten kan ta över vårt nät. Avtalet är till sin konstruktion ett hyresavtal där Ip-Only hyr rätten att leverera it-tjänster från olika leverantörer till föreningens medlemmar. Avtalet gäller till juli 2025 alltså 7 år till. När avtalet går ut har vi goda möjligheter att träffa ett förmånligt avtal men hur det skall se ut är det för tidigt att sia om.
Hans Forsslund
Ordf.