Extra Föreningsstämma

Kallelse Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till extra föreningsstämma med anledning av beslut om projektstart.
Söndagen den 20 april 2014 kl. 13.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
OBS: Vi uppmanar alla att gå in på hemsidan och kontrollera sina uppgifter om adress och val av alternativ. Detta kan ske genom att fylla i den e-postadress ni anmält på första sidan i rutan på höger sida. http://hellvifiber.se
Även icke medlemar välkomna till mötet.

Dagordning:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden (röstberättigade medlemmar 2013 och nytillkomna 2014)
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Redovisning av projektarbetet för fiber i Hellvi
7. Redogörelse av kalkyl
8. Beslut om projektstart
9. Övriga frågor

Projektet:
Den planerade schaktlängden är 43,7 km för en budgeterad kostnad på 4,3 miljoner. Insatsen är 12000 kr för varje anslutning med möjlighet att låna 5000 kr. 0 st. har anmält att de tänker sig lånealternativet. Föreningen kommer att ta upp ett lån för att helt täcka medlemslånet. Amortering och ränta belastar helt och hållet de som väljer lånealternativet. För närvarande har totalt 0 st. anmält att de önska ansluta sig. Investeringen har beräknats utifrån de offerter vi fått in men viss osäkerhet råder om vad den slutgiltiga kostnaden blir. Ett mindre lån kan behöva tas men vi räknar med att storleken inte blir större än att amortering och ränta kan täckas av medlemsavgifter. En mer detaljerad kalkyl kommer att presenteras vid mötet.
Mars 2014

Hans Forsslund,
Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt idrottsplats ca 600 meter från bägge hållen.