Kallelse Årsmöte 2023

 HELLVI FIBER 300dpi

Org. Nr 769625-0856

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte
Söndagen den 25 juni 2023 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.
Vi bjuder på kaffe och bulle (så långt lagret räcker)

Dagordning:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
11. Budget
12. Medlemsavgift och andra avgifter
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor(er) och revisorssuppleant
17. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inget ärende från medlemmarna har inkommit

19. Övriga frågor

Inga utskrifter tillhandahålles på mötet. Handlingarna redovisas om möjligt på stor bildskärm och finns på föreningens hemsida. Ladda ner dem på din telefon - platta eller annan lämplig enhet så att du har dem tillgängliga vid Årsmötet.
OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2022. En informell redogörelse för verksamheten fram till årsmötet kommer därför också göras.
2023-06-01

Hans Forsslund
Ordförande, Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Handlingar till ärsmötet:

HellviFiberÅrsredovisning2022.pdf

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2022.pdf

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023.pdf