Hellvi fiber Ekonomisk Förening Org. Nr 769625-0856

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte
Söndagen den 27 juni 2021 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

På grund av den rådande pandemin måste mötet organiseras så att avstånd mellan deltagarna kan hållas. Styrelsen har beslutat att mötet i första hand hålls utomhus men om deltagarantalet tillåter kommer det att hållas inomhus vilket beslutas när deltagarna anlänt. För att underlätta för styrelsen är vi tacksamma för anmälan till mötet per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ange gärna om ni är vaccinerade.

Om du önskar delta digitalt går det bra men det kräver anmälan per e-post senast en vecka före mötet.
Vi bjuder på kaffe och bulle (så långt lagret räcker)

Dagordning:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
11. Budget
12. Medlemsavgift och andra avgifter.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor(er) och revisorssuppleant
17. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inget ärende från medlemmarna har inkommit.
19. Övriga frågor

Inga utskrifter tillhandahålles på mötet. Handlingarna redovisas om möjligt på stor bildskärm och finns på föreningens hemsida. Ladda ner dem på din telefon - platta eller annan lämplig enhet så att du har dem tillgängliga vid Årsmötet.
OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2020. En informell redogörelse för verksamheten fram till årsmötet kommer därför också göras.

Årsredovisning.pdf respektive Verksamhetsplan och budget 2021.pdf (Öppnas i nytt fönster)

2021-06-03
Hans Forsslund
Ordförande, Hellvi Fiber Ekonomisk Förening