{jcomments off}Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte

Söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen. OBS Dagordningen under läs mer nedan innehåller förslag till ändring av stadgarna.
De fullständiga handlingarna kan laddas ner via denna länk:
Ladda ner Årsmöte_23_juni_2019_och_Bokslut.pdf

 Dagordning:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
11. Budget
12. Medlemsavgift och andra avgifter.
Styrelsens förslag om avgift för avstängning och återinkoppling av förbindelse: Styrelsen får i uppgift att temporärt stänga av medlem som inte fullgör sina uppgifter. T.ex. Ej betald medlemsavgift och förbindelse där nytt avtal inte upprättats vid överlåtelse av fastighet. Den faktiska avstängningen sker mjukvarumässigt hos IP-Only på uppdrag av styrelsen. Avgift 1000 kr för in och urkoppling.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor(er) och revisorssuppleant
17. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inget ärende från medlemmarna har inkommit.
Enligt den nya lagen
Lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar: Om stadgarna efter utgången av juni 2018 strider mot ny lagen om ekonomiska föreningar, ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast den 30 juni 2020 lägga fram förslag till nödvändiga ändringar av stadgarna.

Bilaga punkt 18 dagordningen

Styrelsens förslag till ändringar av stadgarna:
Bara de ändringar som direkt strider mot den nya lagen ingår i förslaget.

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Nuvarande lydelse: Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Ändras till: Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Handlingarna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisionsberättelsen ska lämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före årsstämman.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Nuvarande lydelse: Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.         Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2.         Godkännande av röstlängden.

Ändras så att punkterna 1 och två byter plats eftersom den som öppnar mötet ska fastställa röstlängden enligt den nya lagen.

§ 17 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

Tillägg: En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman röstar för det.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Nuvarande lydelse: Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller sms samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala medier kan ordinarie postgång användas.

Ändras till: (samma för ordinarie och extra stämma)

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post och anslås på föreningens hemsida. Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Det behöver inte skickas ut men ska kunna tas fram vid efterfrågan.


Not om kallelsen till föreningsstämman vid stadgeändring

I kallelsen till föreningsstämman ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges. Det enda fungerande sättet att uppfylla detta krav är att stadgeförslaget i sin helhet bifogas med kallelsen till medlemmarna.
Protokoll från stämman:
I protokollet från föreningsstämman ska det stå vilken majoritet ett beslut om stadgeändring har tagits med. Om samtliga medlemmar närvarat ska detta framgå.
Protokollet ska vara undertecknat av:

•               protokollföraren
•               stämmans ordförande
•               en justerare.
Föreningens namn, stämmans datum och ort ska också stå i protokollet.
Tidigare krävde lagen att två föreningsstämmor krävdes för att ändra stadgarna. Nya lagen har tagit bort kravet på dubbla stämmor. Däremot krävs kvalificerad majoritet, minst 2/3 av de röstande för att stadgeändring ska kunna ske.