Protokoll ordinarie föreningsstämma

Hellvi Fiber Ekonomiska förening, org nr 769625-0856

Tid och plats: söndagen den 26 juni 2022 kl. 14.00-15.30 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Deltagare: 15 medlemmar enligt bifogad röstlängd, bilaga 1 (bilagan innehåller personuppgifter får vid behov efterfrågas hos sekreteraren)

 • § 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Hans Forsslund väljs till mötesordförande och Henry Forsblom till mötessekreterare.
 • § 2. Godkännande av röstlängden. En fullständig förteckning över föreningens 272 medlemmar föreligger.
  De som har kommit avbockas
  Stämman godkänner röstlängden samt att samtliga beslut tas med acklamation om inte annat påfordras.
 • § 3. Val av två justeringspersoner. Gunilla Lindwall-Durkee och Birgit Furén väljs till justeringspersoner.
 • § 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  Ordföranden rapporterar att kallelsen lades upp på hemsidan den 5 juni och E-post skickades 6 juni till samtliga registrerade adresser. De som saknar E-post hänvisas till hemsidan. Handlingar till årsmötet lades upp för nedladdning på hemsidan. Stämman beslutar att utlysningen skett i behörig ordning.
 • § 5. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkänns.
 • § 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse. Henry Forsblom presenterar årsredovisningshandlingarna. Ulf Godman presenterar revisorernas berättelse. Revisionen har inte gett någon anledning till anmärkning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret. Bilaga Årsredovisning 2021.
 • § 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. I enlighet med det presenterade förslaget till resultaträkning och balansräkning föreslår styrelsen att årets förlust, 10 812kr, balanseras i ny räkning.
 • § 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter. Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
 • § 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Styrelsens förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer, oförändrat 990 kr, godkänns av stämman.
 • § 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. Ordföranden presenterar verksamhetsplanen. Bilaga verksamhetsplan
 • § 11. Budget Henry Forsblom redovisar styrelsens förslag till budget. Bilaga Budget
 • § 12. Medlemsavgift och andra avgifter. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift om 300 kr/år.
  Stämman godkänner styrelsens förslag.
 • § 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas. Valberedningens förslag godkänns av stämman. Bilaga valberedningens förslag
 • § 14. Val av ordförande. Stämman godkänner valberedningens förslag.
  Hans Forsslund omval som ordförande på 1 år.
 • § 15. Val av styrelseledamöter. Stämman godkänner valberedningens förslag.
  Omval Anders Lundström och Susanne Boman på 2 år. Kerstin Ribeiro och Henry Forsblom valda till 2023.
 • § 16. Val av revisorer och revisorssuppleant. Stämman godkänner valberedningens förslag.
  Omval av Karin Kellström, sammankallande
  Omval av Ulf Godman.
  Omval som revisorssuppleant Roger Wiberg.
 • § 17. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande Stämman godkänner valberedningens förslag.
  Karin Kellström, sammankallande, samt Tord Stuxgren och Bengt Viberg.
 • § 18. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller årsmötet. Inga ärenden har inkommit eller annat ärende som påkallas enligt lag.
 • § 19. Mötet avslutas.

 

Vid protokollet

Henry Forsblom

 

Justeras

Gunilla Linwall-Durkee                                         Birgit Furén