Protokoll ordinarie föreningsstämma
Hellvi Fiber Ekonomisk förening, Org nr 769625-0856

Tid och plats: Söndagen den 27 juni 2021kl 14.00 – 15.03 i Hellvi Sportklubbs stuga
Deltagare: 9 medlemmar enligt bifogad röstlängd. Bilaga 1 (bilagan innehåller personuppgifter får vid behov efterfrågas hos sekreteraren)

§ 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Hans Forsslund väljs till mötesordförande och Henry Forsblom, till mötessekreterare.

§ 2. Godkännande av röstlängden
En fullständig förteckning över föreningens 271 medlemmar föreligger. De som har kommit avbockas Stämman godkänner röstlängden samt att samtliga beslut tas med acklamation om inte annat påfordras.

§ 3. Val av två justeringspersoner
Mats Olsson och Wille Wilhelmsson väljs till justeringspersoner.

§ 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Ordföranden rapporterar att kallelsen lades upp på hemsidan dem 3 juni och e-post skickades 5 juni tillsamtliga registrerade adresser. Brev med Kallelsen skickades till de som saknar e-post. Handlingar till årsmötet lades upp för nedladdning på hemsidan. Stämman beslutar att utlysning skett i behörig ordning.

§ 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. Frågor till styrelsen anmäles direkt under aktuell Punkt som sedan tas upp under §19 om de inte kan besvaras direkt.

§ 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
Henry Forsblom presenterar årsredovisningshandlingarna. Karin Kellström presenterar revisorernas berättelse. Revisionen har inte gett någon anledning till anmärkning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret. Bilaga Årsredovisning 2020

§ 7. A. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen Stämman beslutar att balans- och resultaträkningen fastställs.

§ 7 B. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning Stämman beslutar att årets förlust, -26 264 kr, balanseras i ny räkning.

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer Styrelsens förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer, oförändrat 990 kr, godkänns av stämman.

§ 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive nya regler för efteranslutning av nya fastigheter. Ordföranden presenterar verksamhetsplanen. Bilaga Verksamhetsplan Stämman godkänner verksamhetsplanen.

§ 11. Budget Henry Forsblom redovisar styrelsens förslag till budget. Bilaga Budget Stämman beslutar att godkänna budgeten.

§ 12. Medlemsavgifter och andra avgifter Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift om 300 kr/år Stämman godkänner styrelsens förslag.

§ 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas. Karin Kellström presenterar valberedningens förslag om oförändrat 5 ledamöter och inga suppleanter. Stämman godkänner valberedningens förslag. Bilaga Valnämndens förslag

§ 14. Val av ordförande
Valberedningen föreslår omval av Hans Forsslund. Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 15. Val av styrelseledamöter Susanne Boman och Anders Lundström är valda till 2022 Valberedningen föreslår omval av Kerstin Ribeiro och Henry Forsblom på två år. Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant Valberedningens förslag fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Omval av Karin Kellström, sammankallande, samt nyval av Ulf Godman. Som revisorssuppleant föreslås omval av Roger Wiberg. Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 17. Val av valberedning Stämman beslutar att utse Karin Kellström, sammankallande, samt Tord Stuxgren och Bengt Viberg till valberedning t o m årsstämman 2021.

§ 18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag efter föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inget ärende från medlemmarna har inkommit.

§ 19. Övriga frågor Klagomål har lämnats av flera medlemmar angående dåligt fungerande tv-signal Från bolaget Boxer. Valberedningen ombeds att föreslå suppleanter till styrelsen. Hemsidan ger information om föreningens 10 års avtal med ip-only som om något år löper ut. Styrelsen söker efter alternativ till fiberföretaget BRS.

§ 20 Mötet avslutas Ordförande tackar de närvarande för ett trevligt och konstruktivt möte och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet


Henry Forsblom

Justeras
Mats Olsson                                                          Wille Wilhelmsson