Fiberflaggan

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Hellvi Fiber Ekonomisk förening, Org nr 769625-0856

 

Tid och plats: Söndagen den 21 juni 2020 kl 14.00- 14.40 i Hellvi Sportklubbs stuga
Deltagare: 1 medlem enligt bifogad röstlängd. Bilaga 1a Till mötet har 14 poströster avgivits enligt Bilaga 1b (bilagorna innehåller personuppgifter får vid behov efterfrågas hos sekreteraren)

 

§ 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Hans Forsslund väljs till mötesordförande och Henry Forsblom till mötessekreterare.

§ 2. Godkännande av röstlängden
En fullständig förteckning över föreningens 267 medlemmar föreligger. De som har kommit avbockas. Stämman godkänner röstlängden där de 14 poströsterna ingår samt att samtliga beslut tas med acklamation om inte annat påfordras.

§ 3. Val av två justeringspersoner
Jan Oscarsson och Kerstin Ribeiro väljs till justeringspersoner.

§ 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Ordföranden rapporterar att kallelsen lades upp på hemsidan den 27 maj och e-post skickades 1 juni också ut till samtliga registrerade adresser. Kallelsen med bilagor bifogades vid utskicket och lades även upp för nedladdning på hemsidan. Brev med kallelsen skickades till de som saknar e-post (bilagorna hänvisades till hemsidan).
Stämman beslutar att utlysning skett i behörig ordning.

§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns med kompletteringen att inga övriga frågor kan tas upp under mötet med tanke på poströstningen. Dock frågor till styrelsen anmälas direkt under aktuell punkt. Dessa behandlas sedan efter stämman av styrelsen i dialog med deltagaren i mötet.

§ 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

Henry Forsblom presenterar årsredovisningshandlingarna och revisorernas berättelse. Revisionen har inte gett någon anledning till anmärkning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret.
Bilaga Årsredovisning 2019

§ 7. A. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen
Stämman beslutar att balans- och resultaträkningen fastställs

§ 7 B. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning
Stämman beslutar att årets vinst, 967 kr, balanseras i ny räkning.

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Styrelsens förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer, oförändrat 990 kr, godkänns av stämman.

§ 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Ordföranden presenterar verksamhetsplanen. Bilaga Verksamhetsplan
Stämman godkänner verksamhetsplanen.

§ 11. Budget
Henry Forsblom redovisar styrelsens förslag till budget. Bilaga Budget
Stämman beslutar att godkänna budgeten.

§ 12. Medlemsavgifter och andra avgifter
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift om 300 kr/år
Stämman godkänner styrelsens förslag.

§ 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
Valberedningens förslag om oförändrat 5 ledamöter och inga suppleanter.
Stämman godkänner valberedningens förslag. Bilaga Valnämndens förslag

§ 14. Val av ordförande
Valberedningen föreslår omval av Hans Forsslund.
Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 15. Val av styrelseledamöter

Kerstin Ribeiro och Henry Forsblom är valda till 2021 Valberedningen föreslår omval av Susanne Boman och Anders Lundström på två år. Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
Valberedningens förslag fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma: Omval av Karin Kellström, sammankallande, samt omval av Ulf Godman. Som revisorssuppleant föreslås omval av Roger Wiberg.
Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 17. Val av valberedning
Stadgarna: tre personer, varav en skall vara sammankallande.
På grund av de rådande omständigheterna föreslår styrelsen att sittande valberednings mandat förlängs t.o.m. årsstämman 2021. Karin Kellström, sammankallande, Tord Stuxgren och Bengt Viberg

§ 18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
Inget ärende från medlemmarna har inkommit.

§ 19. Mötet avslutas
Ordförande tackar de närvarande för ett trevligt och konstruktivt möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Henry Forsblom

Justeras

Kerstin Ribeiro                                                Jan Oscarsson

Protokollet nu justerat

Ladda ner/se protokollet här i form av pdf. Orginalet finns hos vår sekreterare.