Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019

Hellvi Fiber Ekonomisk förening,
Org nr
769625-0856

Tid och plats: Söndagen den 23 juni 2019 kl. 14.00 - 15.02 i Hellvi Sportklubbs stuga

Deltagare: 25 medlemmar enligt bifogad röstlängd. Bilaga 1 (bilagan Innehåller personuppgifter får vid behov efterfrågas hos sekreteraren)

§ 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Hans Forsslund väljs till mötesordförande och Henry Forsblom till mötessekreterare.

§ 2. Godkännande av röstlängden

En fullständig förteckning över föreningens 267 medlemmar föreligger.

De som har kommit avbockas.

Stämman godkänner röstlängden samt att samtliga beslut tas med acklamation om inte annat påfordras.

§ 3. Val av två justeringspersoner

Wille Wilhelmsson och Lennart Romin väljs till justeringspersoner.

§ 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Ordföranden rapporterar att kallelsen lades upp på hemsidan den 8 juni och e-post skickades då också ut till samtliga registrerade adresser. Kallelsen med bilagor bifogades vid utskicket och lades även upp för nedladdning på hemsidan. 7 medlemmar saknar e-post.

Stämman beslutar att utlysning skett i behörig ordning.

§ 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med kompletteringen att övriga frågor kan anmälas direkt under aktuell punkt.

§ 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

Kjersti Jones presenterar årsredovisningshandlingarna. Bilaga 2

(Ledningsrätten är registrerad fullt ut förutom pga. överklagandet när det gäller området inom Stengrinde samfällighetsförenings verksamhetsområde d.v.s. delar av stengrinde 1:10 som ägs av Hide Samfällighet.)

Karin Kellström presenterar revisorernas berättelse. Revisionen har inte gett någon anledning till anmärkning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret. Bilaga 3

§ 7. A. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen

Stämman beslutar att balans- och resultaträkningen fastställs

§ 7 B. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar att årets vinst, 25 842 kr, balanseras i ny räkning.

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Styrelsens förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer, oförändrat 990 kr, godkänns av stämman.

§ 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Ordföranden presenterar verksamhetsplanen inkl. nya regler för efteranslutning av nya fastigheter. Bilaga 4

Stämman godkänner verksamhetsplanen.

§ 11. Budget

Kjersti Jones redovisar styrelsens förslag till budget. Bilaga 5

Stämman beslutar att godkänna budgeten.

§ 12. Medlemsavgifter och andra avgifter

Styrelsens förslag om avgift för avstängning och återkoppling av förbindelse:

Styrelsen får i uppgift att temporärt stänga av medlem som inte fullgör sina uppgifter. T ex ej betald medlemsavgift och förbindelse där nytt avtal inte upprättats vid överlåtelse av fastighet. Den faktiska avstängningen sker mjukvarumässigt hos IP-Only på uppdrag av styrelsen. Avgift 1000 kr för in och urkoppling. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift om 300 kr/år

Stämman godkänner styrelsens förslag.

§ 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

Karin Kellström presenterar valberedningens förslag om oförändrat
5 ledamöter och inga suppleanter.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 14. Val av ordförande

Valberedningen föreslår omval av Hans Forsslund.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 15. Val av styrelseledamöter

Kjersti Jones avgår, vald till 2020, valberedningen föreslår fyllnadsval av Anders Lundström, på 1 år

Kerstin Ribeiro omval på 2 år

Henry Forsblom omval på 2år

Susanne Boman vald till 2020

Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Karin Kellström, sammankallande, samt omval av Ulf Godman. Som revisorssuppleant föreslås omval av Roger Wiberg.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 17. Val av valberedning

Stämman beslutar omval av Karin Kellström, sammankallande, omval av Tord Stuxgren och Bengt Viberg till valberedning t o m årsstämman 2020

§ 18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Inget ärende från medlemmarna har inkommit.

Enligt den nya lagen Lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar: Om stadgarna efter utgången av juni 2018 strider mot nya lagen om ekonomiska föreningar, ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast den 30 juni 2020 lägga fram förslag till nödvändiga ändringar av stadgarna.

Den nya huvudregeln är att beslut kan fattas på̊ en stämma med kvalificerad majoritet, det krävs alltså̊ inte längre två̊ stammor. Stadgarna kan dock ange strängare krav för beslut.

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna:

(redovisades också i kallelsen till mötet)

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Nuvarande lydelse: Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Ändras till: Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Handlingarna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisionsberättelsen ska lämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före årsstämman.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA


Nuvarande lydelse: Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.       Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2.       Godkännande av röstlängden.

Ändras så att punkterna 1 och två byter plats eftersom den som öppnar mötet ska fastställa röstlängden enligt den nya lagen.

§ 17 RÖSTRÄTT

Nuvarande lydelse: Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

Tillägg: En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman röstar för det.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN


Nuvarande lydelse: Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller sms samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala medier kan ordinarie postgång användas.

Ändras till: (samma för ordinarie och extra stämma)

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post och anslås på föreningens hemsida. Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Det behöver inte skickas ut men ska kunna tas fram vid efterfrågan.

Ordförandens redogörelse: Förslaget till stadgeändringar presenterades och visades på storbildsskärm. Ordförande infogade att styrelsen vill gör ett redaktionellt tillägg i form av ny punkt före budgeten om Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Förslaget diskuterades och styrelsens redaktionella tillägg avvisades eftersom verksamhetsplanen måste vara anpassad till budgeten. I övrigt framkom inga förslag på ändringar i styrelsens ursprungliga förslag.

Beslut:

Mötet beslutade att enhälligt anta de föreslagna förändringarna i stadgarna.

§ 19 Övriga frågor

Önskemål om beskrivning på hemsidan om hur man kan ordnar med avbrottsfri strömförsörjning av fibermottagare och router så att tillgång till nätet finns vid strömavbrott. Detta av särskild vikt om man har IP-telefoni. Ordföranden beskrev sin lösning men lovade att undersöka vilka möjligheter som finns och redogöra för det på hemsidan.

Medlem som förskottsbetalat medlemsavgift ska informeras om att inte betala nästa år.

§ 20 Mötet avslutas

Ordförande tackar de närvarande för ett trevligt och konstruktivt möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Henry Forsblom

Justeras

Wille Wilhelmsson                               Lennart Romin