Kallelse Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte
Söndagen den 26 juni 2016 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

Dagordning:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden. Stadgarna: § 17 RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och redovisning av status i projektet
11. Budget
12. Medlemsavgift och andra avgifter
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor(er) och revisorsuppleant
17. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inga ärenden har inkommit
19. Övriga frågor
Handlingar tillhandahållas på mötet. På grund av databasproblem har e-post inte kunnat skickats ut i tid.

OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2015. En informell redogörelse för verksamheten fram till årsmötet kommer därför också göras.
2016-06-12
Hans Forsslund
ordförande
Hellvi Fiber Ekonomisk Förening