Årsmöte 2018

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte (ordinarie föreningsstämma verksamhetsåret 2017)
Söndagen den 24 juni 2018 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

Kallelsen med bilagor och ekonomisk redovisning kan öppnas i pdf-format Klicka här 
Direkt nedladdning Klicka här
Dagording och bilagor kan också läsas nedan.

Dagordning:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till regler för efteranslutning av nya fastigheter. Se förslaget som bifogas till handlingarna.
11. Budget
12. Medlemsavgift och andra avgifter. Se styrelsens förslag till ändring av medlemsavgiftens betalningsperiod mm.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor(er) och revisorssuppleant
17. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inga ärenden har inkommit som uppfyller kraven för att behandlas vid stämman. En skrivelse har skickats till samtliga ledamöter i styrelsen samt till revisorerna. Avsändaren är Thomas Frid, Hellvi Grindkviar 10, som inte är medlem i föreningen (hustrun ensam ägare till fastigheten). Formellt skall skrivelsen avvisas och inte ligga till grund för beslut då endast medlemmar har rätt att delta i föreningens arbete. Styrelsen föreslår trots detta att skrivelsens innehåll diskuteras vid mötet. Den bifogas till handlingarna inför mötet.
19. Övriga frågor

 Handlingar tillhandahållas på hemsidan, Endast ett fåtal kopior kommer att finnas tillgängliga på mötet. Vi rekommenderar att ni skriver ut handlingarna eller har möjlighet att läsa den digitalt på mötet

OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2017. En informell redogörelse för verksamheten fram till årsmötet kommer därför också göras.

 2018-06-06

Hans Forsslund
Ordförande, Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Bilagor:

Bilaga punkt 10 dagordningen

Styrelsens förslag på regler för efteranslutningar

Bakgrund

Det har visat sig svårt och förenat med mycket arbete att efteransluta tillkommande medlemmar där styrelsen tagit fram individuella offerter. Dessutom har det varit svårt att motivera att kostnaderna blir så olika då de beror på hur långt från närmaste kopplingsskåp den nyanslutna fastigheten ligger. Det är inte fastighetens förtjänst om den ligger nära ett skåp och då skulle få en lägre anslutningskostnad. Skåpens placering beror ju på hur nätet ursprungligen planerades och byggde då på en solidarisk princip där kostnaden var lika för alla.

 

Förslag

Styrelsen vill föreslå att denna princip även i fortsättningen skall gälla så långt som möjligt för nyanslutna. Det innebär dock inte att föreningens ursprungliga medlemma som var med om att bygga upp nätet skall subventionera tillkommande medlemmar. Styrelsen vill föreslå att kostnaden för nyanslutna fördelas mellan tillkommande under en längre period och inte bara den aktuella anslutningsomgången så att det blir en utjämning. Styrelsen har gått igenom tidigare offerter och utfall av kostnaden för nyanslutna. Den genomsnittliga kostnaden per fastighet har varit 31 080 inkl. moms. Fiberlängden var från 50 – 240 meter. En jämförelse av kostnaden för den kortaste och den längsta visar att de extra meterna kostar ca 150: - per meter exkl. moms.

Med denna kalkyl som bakgrund vill styrelsen föreslå en enhetskostnad för tillkommande medlemmar dock med en begränsning att den gäller för fastigheter med högst 200m grävning utan bergfräsning och vägundergångar. Anslutningskostnad 15 000kr plus moms samt insatsen på
12 000kr (momsfri). Anslutningskostnaden ska utvärderas varje år och kan komma att justeras utefter entreprenörernas prishöjningar.

För de efteranslutningar som inte faller inom ovan ram får styrelsen göra individuella bedömningar som i huvudsak ska grundas på att kostnaden för längre och dyrare grävning betalas av den nyanslutna medlemmen. Om grävningen innebär att framtida nyanslutningar underlättas kan föreningen gå in med del av den extra kostnaden.

 

Anslutning av tillkommande fastigheter/medlemmar

Styrelsen föreslår ändring till ett ansökningstillfälle per år, den 1 oktober, för att möjliggöra
samordning och att projektet är genomfört fram till sommaren.

Bilaga punkt 12 dagordningen

Styrelsens förslag till ändring av medlemsavgiftens betalningsperiod mm

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften skall betalas i början på varje verksamhetsår för att det ska bli tydligare vad avgiften avser. Styrelsen föreslår att avgiften skall vara betald senast 31 januari och att detta skall ske utan fakturering. Önskas faktura kan medlem begära sådan hos kassören. Påminnelse kommer att skickas ut via e-post och om styrelsen finner att betalning inte har skett före mars början kommer medlemmens anslutning att temporärt kopplas bort tills dess att avgiften betalats. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.

 

FridsSkrivelse