Styrelsens förslag till årsmötet. Regler för efteranslutningar

Bakgrund
Det har visat sig svårt och förenat med mycket arbete att efteransluta tillkommande medlemmar där styrelsen tagit fram individuella offerter. Dessutom har det varit svårt att motivera att kostnaderna blir så olika då de beror på hur långt från närmaste kopplingsskåp den nyanslutna fastigheten ligger. Det är inte fastighetens förtjänst om den ligger nära ett skåp och då skulle få en lägre anslutningskostnad. Skåpens placering beror ju på hur nätet ursprungligen planerades och byggde då på en solidarisk princip. Insatsen i föreningen, bidrag från kommunen och Länsstyrelsen samt förhandshyra från kommunikations operatören skapade det kapital som krävdes för projektet som nu är slutfört.

Förslag:
Styrelsen vill föreslå att denna princip även i fortsättningen skall gälla så långt som möjligt för nyanslutna. Det innebär dock inte att föreningens ursprungliga medlemma som var med om att bygga upp nätet skall subventionera tillkommande medlemmar. Styrelsen vill föreslå att kostnaden för nyanslutna fördelas mellan tillkommande under en längre period och inte bara den aktuella anslutningsomgången så att det blir en utjämning. Styrelsen har gått igenom tidigare offerter och utfall av kostnaden för nyanslutna. Den genomsnittliga kostnaden per fastighet har varit 31 080 inkl. moms. Fiberlängden var från 50 – 240 meter. En jämförelse av kostnaden för den kortaste och den längsta visar att de extra meterna kostar ca 150: - per meter exkl. moms.
Med denna kalkyl som bakgrund vill styrelsen föreslå en enhetskostnad för tillkommande medlemmar dock med en begränsning att den gäller för fastigheter med högst 200m grävning utan bergfräsning och vägundergångar. Anslutningskostnad 15 000kr plus moms samt insatsen på 12 000kr (momsfri). Anslutningskostnaden ska utvärderas varje år och kan komma att justeras utefter entreprenörernas prishöjningar.
För de efteranslutningar som inte faller inom ovan ram får styrelsen göra individuella bedömningar som i huvudsak ska grundas på att kostnaden för längre och dyrare grävning betalas av den nyanslutna medlemmen. Om grävningen innebär att framtida nyanslutningar underlättas kan föreningen gå in med del av den extra kostnaden.
En fördel är att de nya medlemmarna på förhand vet vad som gäller och att styrelsen inte behöver infodra individuella offerter utan kan ta in offerter på hela anslutningsomgången.