Efteranslutningar av nya medlemmar

Med anledning av ett inlägg på Facebookgruppen Hidevikens Vänner som ifrågasätter styrelsens hantering av tillkommande medlemmar i Hellvifiber, vill styrelsen upplysa och ge en bakgrund till arbetet med efteranslutningar.

Ny medlem betalar en insats i föreningen som är lika för alla. Insatsen har inget att göra med själva anslutningen av fibern utan utgör en del av det kapital som behövs för att få tillgång till hela nätets infrastruktur på samma sätt som övriga medlemmar tidigare gjort. Kapitalet behövs också för att underhålla och vid behov utöka nätet. Insatsen utgör grunden i en ekonomisk förening.

Kostnaden för att ansluta en ny medlem består av i huvudsak tre delar

  1.  Projektering och etableringskostnader
  2. Grävning och förläggande av kanalisation
  3. Blåsning av fibern. Montering och anslutning av den tekniska apparaturen dels hos medlemmen dels i den aktuella noden samt konfigurering av anslutningen med efterföljande kontroller, inmätning mm.'

Vid de olika arbetsmomenten finns en etableringskostnad som ibland kan utgöra den största delen av kostnaden. Styrelsen har valt att låta den samlade etableringskostnaden fördelas lika mellan samtliga nya medlemmar i varje omgång. Samma sak gäller för fiberblåsningen (3) som har ett enhetspris oavsett längden på fiberdragningen.

Några tillkommande medlemmar har turen att bo nära ett befintligt skåp eller nerlagda tomrör, varför grävkostnaden blir mindre. För att mildra kostnaderna för dem med lång anslutning har föreningen gått in med extra medel som ett led i utbyggnad av infrastrukturen.

Nu när styrelsens handläggning av efteranslutningarna ifrågasätts med hänvisning till stadgarna får styrelsen framföra att styrelsen har medlemmarnas uppdrag mellan varje årsmöte att hantera föreningens alla åligganden. Dessutom anges i stadgarna § 8 ”För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.”

I enlighet med §8 så får varje nytillkommande medlem underteckna ett avtal som tydligt anger att anslutningskostnader tillkommer vid nyanslutning. Se avtalet under fliken Avtal.

Om styrelsens arbete ifrågasätts eller anses strida mot stadgarna kan denna fråga hänskjutas till ordinarie föreningsmöte eller vid extra möte om det krävs för behandling av ärende som skriftligen påfordras av minst 10 % av föreningens medlemmar.

Styrelsen kan vid sådant möte avsättas om den inte beviljas ansvarsfrihet eller åläggas att följa ett vid mötet fattat beslut.

Styrelsen har vid denna omgång funnit att formerna för efteranslutningar behöver revideras, eftersom arbetet med att hämta in offerter och kommunicera dessa har blivit alltför betungande för den volontärt arbetande styrelsen. Ett alternativ är att lägga ut hela arbetet till en entreprenör, men då förlorar styrelsen kostnadskontrollen. Ett annat alternativ som styrelsen nu arbetar med är att ta fram en fast kostnad på samma sätt som en del andra fiberföreningar gör. T.ex. Lärbro Fleringe Fiber där den samlade kostnaden handlar om 30 000 + ev. moms om grävningsavståndet är litet. Styrelsen återkommer med ett sådant förslag och kommer eventuellt att tvingas avstå från eventuella nya anslutningar under våren tills efter årsmötet.

Styrelsen