Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016

Hellvi Fiber Ekonomisk förening, Org nr 769625-0856

Söndagen den 26 juni 2016 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Årsmötet väljer Hans Forsslund till mötesordförande.
Årsmötet väljer Susanne Boman till mötessekreterare.

2. Godkännande av röstlängden. Stadgarna: § 17 RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.
Kjersti Jones har en fullständig medlemsförteckning. Kan stämman godkänna att besluten tas med acklamation om inte annat påfordras.
Godkänns.

3. Val av två justeringspersoner
Årsmötet väljer Gunilla Lindwall-Durkee och Sören Broman till justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Föreningsstämman blev utlyst på hemsidan den 14 juni d.v.s. 13 dagar före stämman. E-post skickades ut den 16 juni d.v.s. 11 dagar före. Enligt stadgarna borde det ha varit senast 14 dagar före, vilket var den 13 juni.
Fråga: Kan mötet trots detta anse att dagens möte är Hellvi Fibers Ordinarie föreningsstämma 2016?
Godkänns.

5. Fastställande av dagordningen
Godkänns.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
Kjersti Jones presenterar handlingarna.
Bifogas som bilaga 1, sid 1-3.
Henry Forsblom presenterar revisorernas berättelse. De rekommenderar ansvarsfrihet.
Bifogas som bilaga 1, sid 7.

7. Beslut om fastställande av
a. balansräkningen och resultaträkningen
Kjersti Jones presenterar handlingarna.
Bifogas som bilaga 1, sid 4-6.
Godkänns.

b. disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Godkänns.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Kan ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015?
Godkänns.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
Ska vi ha samma arvode som förra året, alltså 990:-?
Godkänns.

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och redovisning av status i projektet
Hans Forsslund presenterar verksamhetsplanen.
Bifogas som bilaga 1, sid 8.
Kan vi anse att den här verksamhetsplanen kan ligga till grund för arbetet under det här året?
Godkänns.

11. Budget
Kjersti Jones presenterar budgeten.
Bifogas som bilaga 1, sid 9-10.
Godkänns.

12. Medlemsavgift och andra avgifter
Förslaget är samma avgift som tidigare år. Alltså 300:-/år och inga andra avgifter.
Kan vi godkänna denna avgift?
Godkänns.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
Mikael Karlström presenterar valberedningens förslag.
Bifogas som bilaga 2.
Förslag 6 ledamöter inkl. ordförande inga suppleanter
Godkänns.

14. Val av ordförande
Valberedningen föreslår Hans Forsslund till ordförande.
Godkänns.

15. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag:

Hans Forslund Ordförande 2016-2017 Omval
Kjersti Jones Ledamot 2016-2018 Omval
Susanne Boman Ledamot 2016-2018 Omval
Johan Svahn Ledamot 2015-2017 Sittande
Kerstin Ribeiro Ledamot 2015-2017 Sittande
Lasse Johansson Ledamot 2015-2017 Sittande

Godkänns.

16. Val av revisor(er) och revisorssuppleant
Valberedningens förslag:
Henry Forsblom Revisor/Sammankallande 2016-2017 Omval
Karin Kellström Revisor 2016-2017 Omval

Godkänns.

17. Val av valberedning;
Mikael Karlström, sammankallande
Perra Jacobsson
Thomas Fridh
Godkänns.

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
Inga ärenden har inkommit

19. Övriga frågor
Johans redovisning av supportärenden och rutiner:
I noderna finns det backup för 10 timmar vid strömavbrott. Innan lunch idag låg nätet nere. Då lös inte WAN lampan på mediaomvandlaren. Hans och Johan åkte till noden på Malms och upptäckte att det var en 10A säkring som hade löst ut.
Anmäl till tjänsteleverantören i första hand om bredbandet inte fungerar. Sedan ska tjänsteleverantören ta kontakt med IPOnly vilka i sin tur kontaktar Hellvi Fiber. I fall där detta behövs.
Förslag att mer information kommer upp på hemsidan om hur man ska göra vid fel.
På mediaomvandlaren så finns det ett litet hål för omstart.
En vanlig felkälla är att IPOnly har tappat IPadressen. De måste då göra en omstart.

Hans förklarar årsmötet avslutat
Medlemmarna tackar för det fina arbetet

........................................... ....................................................
Susanne Boman Hans Forsslund
Mötessekreterare Ordförande

.......................................... .................................................
Sören Broman Gunilla Lindwall-Durkee
Justeringsperson Justeringsperson

Bilagor:

Årsredovisning_2016.pdf
Valberedningsförslag.pdf