Mark- och Miljödomstolens dom har kommit

Domstolen har  den 31 juli 2019 avkunnat dom rörande Stengrinde Samfällighets (vattenförening) överklagan av Lantmäteriets beslut om ledningsrätt för Hellvi Fiber Ekonomisk förening.  Stengrindes överklagan avslås i alla delar och LM:s beslut står fast. Domen har dock överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen av orföranden Thomas Frid för Stengrinde samfällighet . För detta krävs dock prövningstillstånd som endast beviljas i mycket speciella fall. Styrelsen för Hellvi Fibers bedömning är att det är helt osannolikt att sådana skäl finns.

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det: 

  1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
  2. behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
  3. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
  4. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra prövningstillståndsfrågan i merparten av målen inom två månader efter att målet kom in till domstolen.

 För den intresserade fins domen i pdf-format här Mark- och miljödomstolens dom

Regler för Prövningstillstånd