Formulär Poströstning

Formulär för POSTRÖStnING
Hellvi Fiber ekonomisk förening

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning Hellvifiber Ekonomisk Förenings stämma den 21 juni 2020 .

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markera inte något svarsalternativ.

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.

Endast en medlem per ansluten fastighet kan avge röst, stadgarna anger att:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

Medlemmens namn:

 

Fastighetsbeteckning:

 

Ort och datum:

 

Namnteckning:

 
 

(e-postadress vid digital röstning)

 

 

 

 

 

 

dagordning

 1. 1.* Godkännande av röstlängden *Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.
 2. 2.Val av ordförande och sekreterare vid stämman
  Valberedningen föreslår Hans Forsslund till stämmoordförande och Susanne Boman till sekreterare

Bifall till valberedningens förslag?

Ja

Nej

   
 1. 3.* Val av två justeringspersoner *
  Information – Utses bland närvarande på föreningsstämman
 2. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Enligt stadgarna skall kallelsen utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post och anslås på föreningens hemsida.

Kallelse inklusive poströstningsformulär skickades 29 maj per e-post och brev till de som saknar e-postadress. Kallelsen anslogs samtidigt på Föreningens Hemsida

Har stämman utlysts i behörig ordning?

Ja

Nej

   

 1. Fastställande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja

Nej

   

 1. 6.*Genomgång av årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen*
  Bifogade i kallelsen. Bilaga 1 Årsredovisning 2019
 1. 7.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga Årsredovisning 2019

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning samt att disposition av årets vinst 967 kr balanseras i ny räkning?

Ja

Nej

   
 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsrapporten: Se årsredovisningen 2019.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?

Ja

Nej

   
 1. 9.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
  Förslag: Arvode för styrelseledamöter och revisorer, oförändrat 990 kr.

  Bifall till förslaget om arvoden?

Ja

Nej

   
 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Genomgång av verksamhetsplanen. Bilaga Verksamhetsplan

Bifall till verksamhetsplanen?

Ja

Nej

   
 1. Budget

Genomgång av styrelsens förslag till budget. Bilaga Budget

Bifall till budgeten?

Ja

Nej

   

 

 1. Medlemsavgifter och andra avgifter

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift om 300 kr/år

Ja

Nej

   
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett 1 år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år. På första föreningsstämman väljs ungefär halva styrelsen på ett år så att styrelseval sker varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningens Förslag: Bilaga Valnämndens förslag.

Bifall till valberedningens förslag?

Ja

Nej

   

 1. Val av styrelsens ordförande
  Valberedningen föreslår att Hans Forsslund utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år

Bifall till valberedningens förslag?

Ja

Nej

   

 1. 15.Val av styrelseledamöter
  Kerstin Ribeiro och Henry Forsblom är valda till 2021

Valberedningen föreslår omval av Susanne Boman och Anders Lundström på två år.

Bifall till valberedningens förslag?

Ja

Nej

   
 1. 16.Val av revisorer och suppleant
  Valberedningens förslag fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma: Omval av Karin Kellström, sammankallande, samt omval av Ulf Godman. Som revisorssuppleant föreslås omval av Roger Wiberg.

Bifall till valberedningens förslag?

Ja

Nej

   
 1. 17.Val av valberedning
  Stadgarna: tre personer, varav en skall vara sammankallande.På grund av de rådande omständigheterna föreslår styrelsen att sittande valberednings mandat förlängs t.o.m. årsstämman 2021. Karin Kellström, sammankallande, Tord Stuxgren och Bengt Viberg

Bifall till att valberednings mandat förlängs?

Ja

Nej

   
 1. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Inga ärenden har inkommit eller annat ärende som påkallas enligt lag.

 1. 19.*Föreningsstämmans avslutande*

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen

SLUTLIGT BESLUT, 2019-11-07 Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Mål nr F 8457-19
Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Lantmäteriet kommer nu att slutföra arbetet med vår ledningsrätt.
Läs här Dom Slutgiltigt beslut

Stengrinde Samfällighets överklagan av Mark- och Miljödomstolens dom, Tomas Frid

En av de bärande punkterna i överklagan gäller samrådan som enligt Frid, Stengrinde Samfällighetförening inte kallats till. I överklagan citerar han ett stycke om samråd i domen men undviker att ta upp nästa stycke som har med detta att göra.

Ur domen nästa stycke:

 Av dagboksbladet i LM:s akt (aktbilaga DA1) framgår att Stengrinde kallades till sammanträde genom skriftligt brev den 4 maj 2018, men att Stengrinde inte närvarade vid sammanträdet. Samma sak gäller Hide Samfällighetsförening, som kallades i egenskap av ägare av två fastigheter. Dessutom framgår att kallelsen kungjordes i Post- inrikes tidningar och flera lokala tidningar. De båda samfälligheterna har således under förrättningen haft möjlighet att framföra synpunkter till LM. Med hänsyn härtill, och med beaktande av de invändningar i sak som Stengrinde framfört under processen i mark- och miljödomstolen, bedömer domstolen att LM i detta får anses ha uppfyllt de krav på samråd som följer av 19 § LL.

För den som är intresserad kan Stengrindes överklagan läsas.

Mark- och Miljödomstolens dom har kommit

Domstolen har  den 31 juli 2019 avkunnat dom rörande Stengrinde Samfällighets (vattenförening) överklagan av Lantmäteriets beslut om ledningsrätt för Hellvi Fiber Ekonomisk förening.  Stengrindes överklagan avslås i alla delar och LM:s beslut står fast. Domen har dock överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen av orföranden Thomas Frid för Stengrinde samfällighet . För detta krävs dock prövningstillstånd som endast beviljas i mycket speciella fall. Styrelsen för Hellvi Fibers bedömning är att det är helt osannolikt att sådana skäl finns.

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det: 

 1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
 2. behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
 3. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
 4. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra prövningstillståndsfrågan i merparten av målen inom två månader efter att målet kom in till domstolen.

 För den intresserade fins domen i pdf-format här Mark- och miljödomstolens dom

Regler för Prövningstillstånd