Kallelse årsmöte 2014

Kallelse Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte (ordinarie föreningsstämma)
Söndagen den 29 juni 2014 kl 15.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Det ät dax att betala medlemsavgiften 300 kr för 2014. Betala till bankgiro 408-1733 och ange din fastighetsadress och namn. Om du inte är medlem tidigare blir du det vid inbetalningen.

OBS: Dagordning och övriga möteshandlingar finns undrer länken läs mer ... nedan.

Kan också laddas ner / Visas som pdf-fil här

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

Dagordning:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, bedömning av anläggningskostnad, förslag till medlemsinsats vid anslutning samt regler och egenarbete
11. Budget
12. Medlemsavgift och andra avgifter
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor(er) och revisorsuppleant
17. Val av valberedning; tre personer, varav en skall vara sammankallande
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Inga ärenden har inkommit
19. Övriga frågor

 

Juni 2014
Hans Forsslund
Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsberättelse för Hellvi Fiber Ekonomisk Förening verksamhetsåret 2012-13

Föreningen bildades vid konstituerande möte den 18 juli 2012. Närvarande vid mötet: Hans Forsslund, Kerstin Ribeiro, Lennart Romin, Johan Svan, Kjersti Jones, Lasse Johansson, Susanne Karlsson, Gunilla Linvall Durkee, Kate Viberg, Peter Boman, Daniel Carlén och Kristoffer Pettersson och dessa kom att utgöra föreningens interimsstyrelse. Föreningen registrerades vid bolagsverket den 6/8 2012 och tilldelades organisationsnummer 769625­-0856.

Vid ordinarie föreningsmöte 23/6 2013 beslöts att föreningens första verksamhetsår skulle vara förlängt och inkludera tiden från bildandet samt kalenderåret 2013. Föreningens normala verksamhetsår är kalenderår. Vid mötet valdes nedan styrelseledamöter och funktionärer.

Ordförande: Hans Forsslund, Hellvi Hide Strandpromenad 13, Södra Murgatan 47 Visby

Kassör: Kjersti Jones, Hellvi Malms 958, Lykttändargränd 5 Västerås

Sekreterare: Susanne Karlsson, Hellvi Saigs 524

Styrelseledamöter:
Gunilla Lindwall-Durkee, Hellvi Nystugu 685
Johan Svahn, Hellvi Nystugu 679
Kate Viberg, Hellvi Kyllaj 785
Kerstin Ribeiro, Hellvi Kännungs 116
Lasse Johansson, Hellvi Vivlings 517
Lennart Romin, Hellvi Bardunatorp 596

Styrelsesuppleanter:
Daniel Carlén, Hellvi Hemmungs 536
Stoffe Pettersson, Hellvi Vivlings729
Peter Boman, Hellvi Saigs 524

Adjungerad: Mats Lindblom, Hellvi Stora Ire 190

Revisor: Henry Forsblom, Hellvi Vivlings 356
Revisorssuppleant: Karin Kellström, Hellvi Nystugu 600, Möckelvägen 10 Årsta

Valberedning:
Mikael Karlström, Hellvi Kyllaj 811, sammankallande.
Tomas Frid, Hellvi Grindkviar 10, Ravinstigen 9 Visby
Martin Karlsten, Hellvi Hemmungs 618

Under perioden har styrelsen haft 13 protokollförda möten och ett otal e-mail kommunikationer. Möten med kommunen, länsstyrelsen, andra fiberföreningar, studiebesök hos Sanda Västergarn, möte med Telia samt flera möten med IP-Only. Mellan styrelsemötena har Mötesgruppen, Grävgruppen och Strategigruppen haft olika aktiviteter och möten som gjort att styrelsemötena har kunnat vara konstruktiva och effektiva.

Ett välbesökt informationsmöte i form av Fibercafé hölls den 31 mars. Dessutom deltog styrelsen i ett möte "Titta in" 10 februari, arrangerat av Hellvi Hembygdsförening, där aktiviteter i Hellvi presenterades. Den 7 juni hölls en välbesökt Fiber pub i Hellvi Sportklubb.

Styrelsen arbetade först fram en preliminär plan för ledningsdragning med ledning av det intresseunderlag som arbetsgruppen för bildandet av en fiberförening i Hellvi fått fram. Ett erbjudande om fiber skickades ut till samtliga bebyggda fastigheter där kostnaden för anslutning beräknades bli 16500 KR.

Anslutningsintresset låg under 40% vid första erbjudandet, vilket styrelsen bedömde till stor del berodde på det mycket stora antalet fritidsboende i socknen och den långa bindningstiden på 10 år med fast månadskostnad. Under våren 2013 arbetades ett nytt förslag fram som hade som mål att kunna erbjuda en mycket lägre anslutningskostnad, där föreningen i stället för full egen finansiering baserade ekonomin på ett banklån, där amortering och ränta betalas av näthyran från kommunikationsoperatören. Styrelsen bedömde att denna strategi skulle kunna ge en anslutning på 80-90%.

Under arbetet med den nya strategin introducerades kommunikationsoperatören IP-Only som under mars tecknat en avsiktsförklaring med kommunen. Möten med IP-Only visade att en betydligt gynnsammare samarbetsform kunde utvecklas mot ett helt öppet nät, där de anslutna kan göra bättre val, anpassade till de individuella behoven, särskilt för fritidsboende.

Ett nytt erbjudande skickades ut till samtliga bebyggda fastigheter i slutet av mars där intresseanmälan skulle vara inne sista april. Vi nådde inte riktigt ända fram (78%). Styrelsen arbetade dock vidare med hur fiberprojektet skulle kunna realiseras och begärde in offerter. Två från gräv­entreprenörer och två från fiberentreprenörer. Den sammanlagda gräv- och schakt längden i förfrågan var 48 km varav 12 km plöjning, 17 km öppet schakt och 12 km berg. Denna specifikation gjordes för att få jämförbara offerter. En preliminär karta på fibersträckningen lämnades också som underlag. De inkomna offerterna bearbetades av styrelsen och vi fann att kostnaden var betydligt högre än den tidigare beräknade, som gjordes utifrån de uppgifter vi fått in från kommunen och andra källor. Den kalkyl som upprättades visade tyvärr att projektet inte kunde genomföras på det sätt som hade planerats.

Under hösten utreddes olika alternativ och så småningom kom styrelsen fram till att ett nytt erbjudande måste göras. Den låga anslutningsinsatsen hade förvisso nästan fördubblat intresset, men då denna inte nådde över 80% och kostnaden beräknades bli betydligt högre var det bara för styrelsen att bita i det sura äpplet. Styrelsen kom fram till att försöka gå ut med ett nytt erbjudande i början på 2014.

Juni 2014

Hans Forsslund, ordförande

 

Årsavslut för det förlängda verksamhetsåret 2012-08-01 – 2013-12-31

Förvaltningsberättelse

 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster och bidra med arbete för iordningställande av nätet och dess underhåll.

 Verksamhetsåret
Under räkenskapsåret – föreningens första - har 187 fastigheter i Hellvi socken tecknat medlemskap.

Styrelsen föreslår att det ackumulerade egna kapitalet om 763,- kronor balanseras i ny räkning.

Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar.

Resultaträkning

2012-08-01 – 2013-12-31

Intäkter

 

Medlemsavgifter

18 500

Erhållna bidrag

5 000

 

23 500

Direkta kostnader

Anläggningskostnader

-14 048

 

-14 048

Övriga externa kostnader

Porto

-4 176

Föreningsmöten

-1 606

Övriga förvaltningskostnader

-1 543

Övriga kostnader

-1 586

 

-8 911

 

Rörelseresultat

541

Finansiella poster

Ränteintäkter

222

 

222

Årets resultat

763

 

Balansräkning

 

2013-12-31

Tillgångar

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

Momsfordran

 

3 512

Transaktionskonto

 

20 711

Placeringskonto

 

37 000

 

 

61 223

Summa tillgångar

61 223

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Inbetalda insatser

 

-37 000

Årets resultat

 

-763

   

-37 763

     

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

 

-17 560

Förutbetalda insatser

 

-5 900

 

 

-23 460

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

-61 223

Juni 2014

Kjersti Jones, Kassör