Bli medlem i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Hellvi Fiber Ekonomisk Förening har byggt ett optiskt fibernät som täcker större delen av Hellvi socken. Detta nät har byggts med hjälp av medlemmarnas solidariska insatser och arbete.

Fastighetsägare som nu önskar ansluta sin fastighet kan ansöka om medlemskap i föreningen och få sin fastighet ansluten under förutsättning att den tillkommande medlemmen betalar föreningens kostnad för grävning och förläggning av kanalisation till närmaste anslutningspunkt. Dessutom tillkomer kostnad för fiber, fiberblåsning samt fibersvetsning. Den tillkommande medlemmen ansvarar för grävning på den egna fastigheten även om den beställs via föreningen. Föreningen ansvarar och bekostar själva inkopplingen samt kontakter med entreprenörer. För varje anslutning upprättas en kalkyl som godkänns av den tillträdande medlemmen före projektstart.

Insatsen i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening är 12000 kr lika för alla medlemmar.Insatsen i föreningen skall vara betald före arbetets påbörjande.
En förutsättning för anslutningen är att eventuella behov av markavtal kan erhållas och att inga andra juridiska hinder finns för förläggande av kanalisationen till den aktuella fastigheten.

Denna text är inte fastställd av styrelsen utan utgör ett förslag. Styrelsen har doch beslutat om inriktingen ie enlighet med förslaget.