Överlåtelseavtal

Ladda ner / visa som pdf för utskrift etc.

OBS texten nedan skall inte användas för utskrift. Använd knappen ovan för att få en fungerande blankett.

Medlemsansökan vid fastighetsöverlåtelse och villkor för anslutning av optisk fiber till fastighet som är ansluten till Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
Ladda ner pdf-filen och fyll i den. Skickas in till Föreningens Kassör Kjersti Jones, Lykttändargränd 5 72215 Västerås

 

Dessa villkor gäller mellan ____________________________________________ tillträdande medlemmen och Hellvi Fiber Ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen).

 

Syfte

Syftet med villkoren är att reglera förhållandena för ansluten fiber till fastigheten___________________________________________________________
(nedan kallad fastigheten) i det fibernät som Föreningen har byggt i området. Vid undertecknande av detta avtal ansöks samtidigt om medlemskap i föreningen.

 

Med detta avtal avses en fiberanslutning per avtal. Önskas fler anslutningar till samma fastighet får separat avtal upprättas med därtill hörande medlemskap i Föreningen.

 

Föreningen upplåter kapacitet och driver ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber. Föreningen ansvarar för slutande av avtal med kommunikationsoperatör. Föreningen har finansierat byggandet av anläggningen med medlemmarnas erlagda insatser och bidrag.

 

Avyttras fastigheten upphör medlemskapet i Föreningen och nyttjanderätten enligt Föreningens stadgar.

Ny ägare till nätansluten fastighet kan antingen bli medlem i Föreningen och överta detta avtal eller välja att helt stänga anläggningen. Vid övertagande av avtalet måste detta nytecknas. Dock kan tidigare insats tillgodoräknas. Eventuell gällande av Föreningen beslutad administrativ avgift tillkommer.

 

Avtalsregler

 

§ 1 Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar.

 

§ 2 Medlemmen bidrar solidariskt till förverkligandet och driften av fibernätet genom att bidra till att minimera Föreningens kostnader när så är möjligt. Vid eventuella driftstörningar eller andra bekymmer skall medlemmen ha hög förståelse för att Föreningen bygger på frivilliga insatser och att den inte är en kommersiell organisation.

 

§ 3. Insats för anslutning till Föreningens fibernät har erlagts av föregående ägare.

Insatsen är 12 000 kr per medlemskap. För de som valt att betala insatsen via lån från Föreningen skall detta lån vara löst innan insatsen kan överlåtas på ny ägare.

 

§ 4. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom fastigheten.

 

§ 5. Ansvaret inom egen fastighet för kanalisation och fiber åligger medlemmen inklusive eventuella framtida skador/funktionsfel.

 

§ 6. Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt.

 

§ 7. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför fastighetens gränser.

 

§ 8. Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av medlemmen under maximalt 2 månader om kraven enligt § 6 och § 7 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den tiden berättigad till någon reduktion av årsavgift, månadsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen eller annan fordringsägare normalt har rätt till.

 

§ 9. Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar. Utträde medför inte rätt till återbetalning av insatsen.

 

§ 10. Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp medlemmens medlemskap i Föreningen åberopande i stadgarna vissa angivna situationer och då upphör också detta medlemsavtal.

 

§ 11. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall slutligt avgöras av allmän domstol.

 

§ 12. Den tillträdande medlemmen godkänner och övertar eventuellt tidigare markupplåtelseavtal upprättat mellan Föreningen och den tidigare medlemmen.

 

§ 13. För nyttjande av tjänster i nätet avtalar medlemmen själv utan Föreningens medverkan med de innehållsleverantörer som finns i nätet via den kommunikationsoperatör Föreningen avtalat med. Föreningen ansvarar för att utbudet av tjänster är sådant att konkurrens mellan olika innehållsleverantörer finns. Vid utebliven betalning av avgifter till Föreningen avbryts leveransen av tjänster 30 dagar efter anmodan. Innan den nya medlemmen tar nätet i bruk skall IP-Only, Föreningens kommunikationsoperatör, kontaktas så att erforderliga data registreras. Vid eventuellt övertagande av tecknat tjänsteavtal regleras detta tillsammans med överlåtande medlem.

 

§ 14. Föreningen kan komma att förutom medlemsavgiften debitera avgift för administration/underhåll. Storleken på avgiften fastställs årligen vid den ordinarie föreningsstämman. Avgifterna betalas i förskott.

 

Undertecknad godkänner härmed ovanstående villkor.

 

Ort och datum______________________________________________

 

Medlemmen    och ny ägare av fastigheten              

 

                                               

________________________________        .

Namnunderskrift                                

 

_______________________________   ________________________________________

Namnförtydligande                                   Personnummer

 

________________________________     __________________________________________

Adress                                     Postadress    

 

________________________________     __________________________________________

Telefon                                                           e-postadress

 

 

 

_________________________________   _________________________________

Namnunderskrift ytterligare ägare               Personnummer ytterligare ägare

 

 

Utträdande medlem och tidigare ägare av fastigheten

Eventuellt gällande avtal har reglerats med tjänsteleverantör/er

 

 

________________________________        .

Namnunderskrift                                

 

_______________________________   _____________________________

Namnförtydligande                                   Personnummer

 

 

_________________________________   _________________________________

Namnunderskrift ytterligare ägare               Personnummer ytterligare ägare

 

 

 

 

Godkännande av överlåtelse av andel i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening (Org. nummer 769625-0856)

 

I enlighet med medlemsansökan vid fastighetsöverlåtelse och godkännande av villkor för anslutning av optisk fiber som undertecknades
den _____________________ har vi härmed glädjen att välkomna dig som medlem i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening.

                                                                                                  

 

_________________________________________________________________

Medlem

 

_________________________________________________________________
Fastighetsbeteckning

 

 

Föreningen kommunicerar med medlemmarna i huvudsak per e-post och det åligger medlemmen att hålla e-postadressen aktuell hos föreningen. Eventuell ändring görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det åligger också medlemmen att hålla sig underrättad genom att ta del av information på föreningens hemsida http://hellvifiber.se

 

För Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

 

 

____________________________________

Datum

 

 

 

____________________________________________________________

Namnunderskrift

 

____________________________________________________________

Namnförtydligande och funktion hos föreningen

Du är här: Start Avtal Överlåtelseavtal