Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vi är en sockengemensam icke
vinstgivande organisation som byggt och äger
ett fibernät i Hellvi på norra Gotland

Lantmäteriet har den 9 maj 2018 kungjort sammanträde för upplåtelse av ledningsrätt för föreningens fibernät. Det vill säga stamnätet. Fiber som ansluter de enskilda fastigheterna omfattas inte av ledningsrätten utan regleras i de enskilda anslutningsavtalen. Sammanträdet hålls den 31 maj 2018 kl 10.00 på Lantmäteriets kontor, Artellerigatan 2C i Visby.
Se Kungörelsen i Post och Inrikes Tidningar
Läs om ledningsrätt på Lantmäteriets hemsida
Förättningskartorna kan öppnas i pdf-format. Klicka på denna länk
Direkt nerladdning: Klicka här för direkt nerladdning

Föreningen uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen som gäller från 25 maj. Nedan finns beskrivning av våra register och hur de används. Styrelsen förutsätter medgivande av registrering av uppgifter som medlemmarna lämnar via e-post eller på annat sätt. Alla medlemmar har rätt att begära utdrag av de uppgifter som registrerats om medlemmen. Om medlem önskar kan vi ”anonymisera” vissa uppgifter genom att endast ha dem i pappersformat. Uppgifter som inte längre är giltiga och inte behövs rensas regelbundet minst en gång per år.

Bakgrund
Det har visat sig svårt och förenat med mycket arbete att efteransluta tillkommande medlemmar där styrelsen tagit fram individuella offerter. Dessutom har det varit svårt att motivera att kostnaderna blir så olika då de beror på hur långt från närmaste kopplingsskåp den nyanslutna fastigheten ligger. Det är inte fastighetens förtjänst om den ligger nära ett skåp och då skulle få en lägre anslutningskostnad. Skåpens placering beror ju på hur nätet ursprungligen planerades och byggde då på en solidarisk princip. Insatsen i föreningen, bidrag från kommunen och Länsstyrelsen samt förhandshyra från kommunikations operatören skapade det kapital som krävdes för projektet som nu är slutfört.

Förslag:
Styrelsen vill föreslå att denna princip även i fortsättningen skall gälla så långt som möjligt för nyanslutna. Det innebär dock inte att föreningens ursprungliga medlemma som var med om att bygga upp nätet skall subventionera tillkommande medlemmar. Styrelsen vill föreslå att kostnaden för nyanslutna fördelas mellan tillkommande under en längre period och inte bara den aktuella anslutningsomgången så att det blir en utjämning. Styrelsen har gått igenom tidigare offerter och utfall av kostnaden för nyanslutna. Den genomsnittliga kostnaden per fastighet har varit 31 080 inkl. moms. Fiberlängden var från 50 – 240 meter. En jämförelse av kostnaden för den kortaste och den längsta visar att de extra meterna kostar ca 150: - per meter exkl. moms.
Med denna kalkyl som bakgrund vill styrelsen föreslå en enhetskostnad för tillkommande medlemmar dock med en begränsning att den gäller för fastigheter med högst 200m grävning utan bergfräsning och vägundergångar. Anslutningskostnad 15 000kr plus moms samt insatsen på 12 000kr (momsfri). Anslutningskostnaden ska utvärderas varje år och kan komma att justeras utefter entreprenörernas prishöjningar.
För de efteranslutningar som inte faller inom ovan ram får styrelsen göra individuella bedömningar som i huvudsak ska grundas på att kostnaden för längre och dyrare grävning betalas av den nyanslutna medlemmen. Om grävningen innebär att framtida nyanslutningar underlättas kan föreningen gå in med del av den extra kostnaden.
En fördel är att de nya medlemmarna på förhand vet vad som gäller och att styrelsen inte behöver infodra individuella offerter utan kan ta in offerter på hela anslutningsomgången.

Styrelsen representerad av Kerstin Ribeiro och Hans Forsslund var inbjudna av IP-Only torsdag 22 Mars i Anga Församlingshem för en informationskväll med de föreningar på Gotland som äger sina nät och har IP-Only som KO (Kommunikations Operatör). Huvudanledningen till informationskvällen var att tiden börjar bli mogen att diskutera vad som skall hända när 10 åriga avtalen med iP-Only börjar närma sig slutet. För vår del ligger det 7 år framåt i tiden vilket kändes som om man var väldigt tidigt ute.

Vad händer ifall IP-Only köps upp av en annan aktör?
Vi beslöt att redovisa svaret på denna fråga på hemsidan.

Frågan var svårare att besvara än vad jag trodde. När jag granskade avtalet under punkten 3 Avtalshandlingar, Allmänna villkor – Föreningar v.2.3 visade det sig att den bilagan inte stämde med den jag uppfattat vi hade avtalat om d.v.s. bilaga v.2.4.
Efter kontakt med IP-only vars svar dock dragit ut på tiden har vi nu kommit fram till att det är den senare bilagan som gäller. I den förra kunde avtalet överlåtas utan föreningens samtycke.

Nedan texten i bilagan
13. Överlåtelse av parternas avtal
13.1 Part äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man utan den andra partens skriftliga godkännande. Part har dock rätt att överlåta Avtalet inom samma koncern.

Det betyder att om IP-Only blir uppköpt och inlemmat i ett nytt företag så kan det inte ske utan vårt godkännande. Men om det sker i samma koncern kan avtalet flyttas. I praktiken har det inte någon betydelse eftersom avtalet måst uppfyllas på samma vis oavsett vem som är motpart. Vi äger vårt nät och det finns inget i avtalet som gör att motparten kan ta över vårt nät. Avtalet är till sin konstruktion ett hyresavtal där Ip-Only hyr rätten att leverera it-tjänster från olika leverantörer till föreningens medlemmar. Avtalet gäller till juli 2025 alltså 7 år till. När avtalet går ut har vi goda möjligheter att träffa ett förmånligt avtal men hur det skall se ut är det för tidigt att sia om.
Hans Forsslund
Ordf.

Styrelsen har beslutat att avvakta med nya anslutningar eftersom vi funnit att det är en relativt omfattande byråkrati förbundet med att ta in offerter för enskilda objekt. Att sedan på ett rimligt sätt fördela kostnaderna för de nyanslutna fastigheterna är svårt och kan visa sig svårt att förstå för de nya medlemmarna. Styrelsen håller därför på att utarbeta förslag på debitering som ska läggas fram för årsmötet till beslut, så att ingen osäkerhet ska föreligga och att hantering av nya medlemmar förenklas. Detta innebär att de som nu önskar ansluta sina fastigheter kommer att veta vad som gäller efter årsmötet och kan därmed bättre ta ställning till eventuell anslutning. Reglerna kommer att presenteras på hemsidan med så tydlig information som är möjligt om hur anslutningarna kommer att gå till

Du är här: Start