Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vi är en sockengemensam icke
vinstgivande organisation som byggt och äger
ett fibernät i Hellvi på norra Gotland

Styrelsen representerad av Kerstin Ribeiro och Hans Forsslund var inbjudna av IP-Only torsdag 22 Mars i Anga Församlingshem för en informationskväll med de föreningar på Gotland som äger sina nät och har IP-Only som KO (Kommunikations Operatör). Huvudanledningen till informationskvällen var att tiden börjar bli mogen att diskutera vad som skall hända när 10 åriga avtalen med iP-Only börjar närma sig slutet. För vår del ligger det 7 år framåt i tiden vilket kändes som om man var väldigt tidigt ute.

Vad händer ifall IP-Only köps upp av en annan aktör?
Vi beslöt att redovisa svaret på denna fråga på hemsidan.

Frågan var svårare att besvara än vad jag trodde. När jag granskade avtalet under punkten 3 Avtalshandlingar, Allmänna villkor – Föreningar v.2.3 visade det sig att den bilagan inte stämde med den jag uppfattat vi hade avtalat om d.v.s. bilaga v.2.4.
Efter kontakt med IP-only vars svar dock dragit ut på tiden har vi nu kommit fram till att det är den senare bilagan som gäller. I den förra kunde avtalet överlåtas utan föreningens samtycke.

Nedan texten i bilagan
13. Överlåtelse av parternas avtal
13.1 Part äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man utan den andra partens skriftliga godkännande. Part har dock rätt att överlåta Avtalet inom samma koncern.

Det betyder att om IP-Only blir uppköpt och inlemmat i ett nytt företag så kan det inte ske utan vårt godkännande. Men om det sker i samma koncern kan avtalet flyttas. I praktiken har det inte någon betydelse eftersom avtalet måst uppfyllas på samma vis oavsett vem som är motpart. Vi äger vårt nät och det finns inget i avtalet som gör att motparten kan ta över vårt nät. Avtalet är till sin konstruktion ett hyresavtal där Ip-Only hyr rätten att leverera it-tjänster från olika leverantörer till föreningens medlemmar. Avtalet gäller till juli 2025 alltså 7 år till. När avtalet går ut har vi goda möjligheter att träffa ett förmånligt avtal men hur det skall se ut är det för tidigt att sia om.
Hans Forsslund
Ordf.

Styrelsen har beslutat att avvakta med nya anslutningar eftersom vi funnit att det är en relativt omfattande byråkrati förbundet med att ta in offerter för enskilda objekt. Att sedan på ett rimligt sätt fördela kostnaderna för de nyanslutna fastigheterna är svårt och kan visa sig svårt att förstå för de nya medlemmarna. Styrelsen håller därför på att utarbeta förslag på debitering som ska läggas fram för årsmötet till beslut, så att ingen osäkerhet ska föreligga och att hantering av nya medlemmar förenklas. Detta innebär att de som nu önskar ansluta sina fastigheter kommer att veta vad som gäller efter årsmötet och kan därmed bättre ta ställning till eventuell anslutning. Reglerna kommer att presenteras på hemsidan med så tydlig information som är möjligt om hur anslutningarna kommer att gå till

Med anledning av ett inlägg på Facebookgruppen Hidevikens Vänner som ifrågasätter styrelsens hantering av tillkommande medlemmar i Hellvifiber, vill styrelsen upplysa och ge en bakgrund till arbetet med efteranslutningar.

Ny medlem betalar en insats i föreningen som är lika för alla. Insatsen har inget att göra med själva anslutningen av fibern utan utgör en del av det kapital som behövs för att få tillgång till hela nätets infrastruktur på samma sätt som övriga medlemmar tidigare gjort. Kapitalet behövs också för att underhålla och vid behov utöka nätet. Insatsen utgör grunden i en ekonomisk förening.

Kostnaden för att ansluta en ny medlem består av i huvudsak tre delar

  1.  Projektering och etableringskostnader
  2. Grävning och förläggande av kanalisation
  3. Blåsning av fibern. Montering och anslutning av den tekniska apparaturen dels hos medlemmen dels i den aktuella noden samt konfigurering av anslutningen med efterföljande kontroller, inmätning mm.'

Vid de olika arbetsmomenten finns en etableringskostnad som ibland kan utgöra den största delen av kostnaden. Styrelsen har valt att låta den samlade etableringskostnaden fördelas lika mellan samtliga nya medlemmar i varje omgång. Samma sak gäller för fiberblåsningen (3) som har ett enhetspris oavsett längden på fiberdragningen.

Några tillkommande medlemmar har turen att bo nära ett befintligt skåp eller nerlagda tomrör, varför grävkostnaden blir mindre. För att mildra kostnaderna för dem med lång anslutning har föreningen gått in med extra medel som ett led i utbyggnad av infrastrukturen.

Nu när styrelsens handläggning av efteranslutningarna ifrågasätts med hänvisning till stadgarna får styrelsen framföra att styrelsen har medlemmarnas uppdrag mellan varje årsmöte att hantera föreningens alla åligganden. Dessutom anges i stadgarna § 8 ”För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.”

I enlighet med §8 så får varje nytillkommande medlem underteckna ett avtal som tydligt anger att anslutningskostnader tillkommer vid nyanslutning. Se avtalet under fliken Avtal.

Om styrelsens arbete ifrågasätts eller anses strida mot stadgarna kan denna fråga hänskjutas till ordinarie föreningsmöte eller vid extra möte om det krävs för behandling av ärende som skriftligen påfordras av minst 10 % av föreningens medlemmar.

Styrelsen kan vid sådant möte avsättas om den inte beviljas ansvarsfrihet eller åläggas att följa ett vid mötet fattat beslut.

Styrelsen har vid denna omgång funnit att formerna för efteranslutningar behöver revideras, eftersom arbetet med att hämta in offerter och kommunicera dessa har blivit alltför betungande för den volontärt arbetande styrelsen. Ett alternativ är att lägga ut hela arbetet till en entreprenör, men då förlorar styrelsen kostnadskontrollen. Ett annat alternativ som styrelsen nu arbetar med är att ta fram en fast kostnad på samma sätt som en del andra fiberföreningar gör. T.ex. Lärbro Fleringe Fiber där den samlade kostnaden handlar om 30 000 + ev. moms om grävningsavståndet är litet. Styrelsen återkommer med ett sådant förslag och kommer eventuellt att tvingas avstå från eventuella nya anslutningar under våren tills efter årsmötet.

Styrelsen

Vid årsmötet den 25 juni beslutades att medlemsavgiften för 2017 är 300 kronor. Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 augusti. Ingen faktura skickas ut utan betalning görs direkt till bankgirokonto 408-1733. Glöm inte att ange namn och fastighetsbeteckning vid inbetalningen.

Skulle någon behöva en faktura så skicka ett mail med namn och fastighetsbeteckning till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så mailar jag ut en sådan.

Om du bytt eller ska byta e-postadress så glöm inte att meddela den nya adressen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eftersom du själv inte kan ändra den på hemsidan. Däremot kan du kontrollera att den är rätt i högermarginalen. Påminnelse kommer att skickas ut i mitten av augusti till de e-postadresser vi har registrerade.

Medlemsavgiften 2016 betalades i tid av de flesta men vissa fick jag påminna, ibland både via e-post, sms, telefonsamtal och brev. Med tanke på att föreningen har 267 medlemmar kan det bli många timmars extra arbete för mig så jag vädjar till alla att respektera sista inbetalningsdatum.
Vänliga hälsningar
Kjersti Jones
kassör

Här kan du läsa årsredovisningen som kommer att presenteras på årsmötetmötet den 25/6 2017. Klicka på länken nedan för att öppna pdf-filen

Årsredovisning 2016 Hellvi Fiber.pdf

Du är här: Start